Bài tập cơ bản về lập trình C++

Bài 01 : Hãy đếm số lượng chữ số nguyên dương n.

int soluongchuso(int n)
{
  int count = 0;
  while(n!=0)
  {
    count ++;
    n = n/10;    
  }
  return count;
}

Bài 02 : Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương.

int sodao(int n)
{
  int donvi = 0;
  int sodao = 0;
  while(n!=0)
  {
    donvi = n % 10;
    sodao = sodao * 10 + donvi;
    n = n / 10; 
  }
  return sodao;
}

Bài 03 : Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên n.

int demsoluong(int n)
{
  int dem = 0;
  int max = 0;
  int donvi = 0;
  while(n != 0 )
  {
    donvi = n % 10;
    if(donvi == max)
    {
      dem ++;
    }
    if( donvi > max)
    {
      max = donvi; 
      dem = 1;
    }
    n = n / 10;
  }
  printf("%d - %d : ",max,dem);
  return dem;
}

Bài 04 : Tìm ước số nguyên lớn nhất của hai số nguyên dương.

int usln(int a,int b)
{
  while(a!=b)
  {
    if(a > b)
    {
      a = a - b;
    }
    else
    {
      b = b - a;
    }
  }
  return a;
}

Bài tập mảng một chiều C++

Bài 01 : Cho mảng một chiều các số nguyên.Hãy viết hàm tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong mảng.

int timchuso(int a[],int n)
{
  int temp[100];
  int max = 0;
  int number = a[0];
  // Khởi tạo giá trị 0 cho mảng
  for(int j = 0;j<100;j++)
  {
    temp[j]=0;
  }
  //Tìm chữ số xuất hiện
  for(int i = 0 ; i < n ; i++)
  {
    temp[a[i]]=temp[a[i]] + 1;
    if(max < temp[a[i]])
    {
      max = temp[a[i]];
      number = a[i];
    }
  }
  printf("%d\n",max);
  return number;
}

Bài 02 : Cho mảng một chiều các số nguyên.Hãy viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng.

int timsochanlonnhat(int a[],int n)
{
  int minle = 2147483647; // số nguyên lẻ lớn nhất
  int maxchan = -2147483648; // số nguyên chẵn nhỏ nhất
  for(int i = 0;i < n; i++)
  {
    if(a[i]%2==0)
    {
      if(maxchan < a[i] && minle > a[i] )
      {
        maxchan = a[i];
      }
    }
    else
    {
      if(minle > a[i])
      {
        minle = a[i];
      }
    }
  }
  return maxchan;
}

Bài 03 : Hãy đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng

int demchusokhacnhau(int a[],int n)
{
	int dem = 1;
	bool flag = false;
	for(int i = 0;i<n;i++)
	{
     for( int j = i + 1;j < n ;j++)
		 {
			 flag = false;
			 if(a[i]==a[j])
			 {
				flag = true;
                break;
			 }
			 if(!flag && j==n-1)
			 {
				 dem ++;
			 }
		 }
		 break;
	}
	return dem ;
}

Bài 04 : Hãy liệt kê tần suất xuất hiện của các giá trị xuất hiện trong mảng.

void lietke(int a[],int n)
{
  int dem = 0;
  for(int i = 0 ; i < n ; i++)
  {
    dem = 0;
    for(int j = 0 ; j < n ; j++)
    {  
      if(a[i] == a[j])
      {
         if(i <= j)
         {
          dem ++ ;
         }
         else 
         {
           break;  
         }
      }
    }
    if(dem != 0)
    {
       printf("%d : %d ",a[i],dem);
    }
  }
}

Bài 05 : Thêm x phần tử ở vị trí thứ k vào mảng một chiều.

void them(int a[],int k, int x,int n)
{
  for(int i = n ; i > k ;i --)
  {
    a[i] = a[i-1];
  }
  n ++;
  a[k] = x;
}

Bài 06 : Xóa phần tử trùng trong mảng một chiều.

void xoa(int a[],int n)
{
	for(int i = 0;i<n-1;i++)
	{
		for(int j = i + 1 ;j< n;j++)
		{
			if(a[i]==a[j]){
				int index = j;
				for(int k = index +1;k<n;k++)
				{
					a[k-1] = a[k];
				}
				n--;
			}
		}		
	}
}

Bài 07 : Xóa phần tử x trong mảng một chiều.

void xoa(int a[],int n,int x)
{
    int count = 0;
	for(int i = 0;i<n;i++)
	{
      if(a[i]==x)
      {
        count ++; 
      }
      else
      {
        a[i-count]=a[i];
      } 
	}
    n -=count;
}